ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفمبلغ مالیاتتعدادمبلغ کل
1شناسه16232محصولسرویس کودک طرح Elephant پارس اپال قیمت155,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد1مبلغ کل155,000 تومان
2شناسه16234محصولسرویس کودک طرح Angel پارس اپال قیمت155,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد2مبلغ کل310,000 تومان
تعداد کل:3